De Drie Formulieren van Enigheid

Bovenstaande belijdenisgeschriften zijn verder uitgewerkt in de Drie Formulieren van Enigheid; dit zijn:
– de Heidelbergse Catechismus (1563)
– de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561)
– de Dordtse Leerregels (1619)

De Drie Formuleren van Enigheid zijn theologische verklaringen die werden opgesteld in de 17e eeuw in Duitsland (Heidelberg) en Nederland. Deze verklaringen werden opgesteld om eenheid te creëren binnen de Nederlandse Gereformeerde Kerken, die op dat moment verdeeld waren over verschillende theologische kwesties. Elk van deze formulieren heeft een specifieke focus en behandelt verschillende aspecten van het christelijk geloof.

De Heidelbergse Catechismus is een catechismus die is opgesteld in de vorm van vragen en antwoorden. Het is bedoeld als een leerboek voor de jeugd en behandelt de belangrijkste aspecten van het christelijk geloof, zoals de Drie-eenheid, de schepping, de zondeval, de verlossing en de sacramenten.

De Nederlandse Geloofsbelijdenis is een uitgebreide verklaring van het christelijk geloof. Het behandelt onderwerpen zoals de Drie-eenheid, de schepping, de zondeval, de verlossing, de kerk en de sacramenten. Het is bedoeld als een belijdenis van het geloof en wordt gebruikt als een basis voor de leer van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

De Dordtse Leerregels zijn een verklaring van de leer van de predestinatie. Het behandelt de vraag of God voorbestemt wie er gered wordt en wie niet. Dit was een controversiële kwestie in de Nederlandse Gereformeerde Kerken en de Dordtse Leerregels werden opgesteld om eenheid te creëren over dit onderwerp.

De Drie Formuleren van Enigheid zijn belangrijk omdat ze dienen als een basis voor de leer van Reformatorische kerken en onderwijsinstellingen; ze worden beschouwd als een belangrijk onderdeel van de Nederlandse protestantse traditie. De verschillende fasen op de weg naar bekering zijn in deze 'formulieren' weergegeven.

De Drie Formulieren van Enigheid opnieuwd uitgegeven door ds. G.H.Kersten

De kerken die nog achter de Drie Formulieren van Enigheid staan zijn voornamelijk de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), de Gereformeerde Gemeenten (GG) en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGGiN). De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is hierin verdeeld. De meer vrijzinnige kerken, zoals de Remonstrantse Broederschap, hebben expliciet afstand genomen van de Drie Formulieren van Enigheid. Zij hebben geen vastgestelde belijdenisgeschriften, maar zij erkennen de Bijbel als de enige bron van geloof en inspiratie. Zij hebben wel een aantal uitgangspunten, zoals de vrijheid van geloof en geweten, de verantwoordelijkheid van de mens voor zijn eigen leven en de noodzaak van vernieuwing en herinterpretatie van het geloof.