De Celestijnse belofte

James Redfield

DE NEGEN INZICHTEN VAN DE CELESTIJNSE BELOFTE

Volgens mij moet je ‘De Celestijnse belofte’ lezen als een roman, als fictie. Dan is het een leuk boek. Tegelijk schemert er een spirituele zienswijze in door. Die zienswijze moet je niet te letterlijk nemen, want dan ga je het fundamentalistisch bekijken. Tegelijk worden er wel boeiende thema’s aangesneden, zoals de vraag of toeval altijd wel toeval is, de strijd om de macht die zich tussen mensen kan afspelen en de ervaring dat mensen soms energie van je kunnen aftappen waardoor je jezelf leeg voelt lopen.  

Hierna zijn de negen inzichten van de Celestijnse belofte zakelijk samengevat. Als je het zo leest zegt het echter minder dan wanneer je het verhaal van het boek leest.

Peru

1. Kritische massa

Er vindt in de menselijke samenleving een nieuw spiritueel ontwaken plaats, een ontwaken dat wordt teweeggebracht door een doorslagge­vende hoeveelheid individuen die hun leven ervaren als een spirituele ontplooiing, een ontwikkelingsreis waarin we worden geleid door ge­heimzinnige toevalligheden.

2. Het langere nu

Dit ontwaken staat voor het scheppen van een nieuw, vollediger we­reldbeeld, dat een vijfhonderd jaar oude preoccupatie met wereldse zaken en comfort vervangt. Hoewel de ontwikkeling van de technolo­gie een belangrijke stap was, ons ontwaken voor de toevalligheden in het leven stelt ons open voor de ware bedoeling van het menselijk leven op deze planeet en de ware aard van ons universum.

3. Een kwestie van energie

We ervaren nu dat we niet in een materieel universum leven, maar in een universum van dynamische energie. Al wat bestaat is een gewijd energieveld dat we kunnen voelen en intuïtief kunnen waarnemen. Bovendien kunnen wij, mensen, onze energie projecteren door onze aandacht in de gewenste richting te laten gaan ('de energie stroomt naar waar de aandacht heengaat'), waarbij we andere energiesyste­men beïnvloeden en het tempo waarmee de toevalligheden in ons le­ven voorkomen verhogen.

4. De strijd om de macht

Maar al te vaak sluiten mensen zich af van de hogere bron van deze energie en voelen zich daardoor zwak en onzeker. Om energie te ver­werven zijn we geneigd anderen te manipuleren of hen te dwingen ons aandacht en dus energie te geven. Wanneer wij anderen op die manier succesvol overheersen, voelen wij ons sterker, maar zij blijven ver­zwakt achter en vechten vaak terug. Het wedijveren om schaarse men­selijke energie is de oorzaak van alle conflicten tussen mensen.

5. De boodschap van de mystici

Onzekerheid en geweld komen ten einde wanneer we een intieme verbinding ervaren met de goddelijke energie in ons binnenste, een verbinding die door mystici uit alle tradities genoemd wordt. Een ge­voel van lichtheid, opwaartse kracht en een aanhoudend gevoel van liefde is de maatstaf voor deze verbinding. Als aan die maatstaf wordt voldaan, is de verbinding echt. Zo niet, dan doet men maar alsof.

6. Het verleden ophelderen

Hoe meer we verbonden blijven, des te meer we ons er direct bewust van worden wanneer we de verbinding kwijtraken, meestal wanneer we onder spanning staan. Op die momenten wordt onze eigen speci­fieke manier om energie bij anderen weg te halen zichtbaar. Zodra onze manipulaties eenmaal tot ons eigen bewustzijn zijn doorgedron­gen, wordt onze verbinding stabieler en dan kunnen we ons eigen groeipad in dit leven ontdekken, én onze spirituele levensopdracht, de persoonlijke manier waarop we een bijdrage aan de wereld kunnen leveren.

7. Je in de stroom begeven

Het kennen van onze eigen levensopdracht versterkt de stroom van geheimzinnige toevalligheden die ons naar onze bestemming leidt. We beginnen met een vraag, dan krijgen we dromen, dagdromen, spontane ingevingen die ons naar het antwoord leiden, waarin ge­woonlijk synchroon wordt voorzien door de wijsheid van een andere mens.

8. Intermenselijke ethiek

We kunnen de frequentie van het 'toeval als gids' doen toenemen door iedereen die in ons leven komt op een hoger plan te zien. We moeten ervoor uitkijken onze innerlijke verbondenheid niet te ver­liezen in romantische relaties. Anderen op een hoger plan zien is voor­al effectief in groepen, waarin elk lid de energie van alle anderen kan voelen. Bij kinderen is dit buitengewoon belangrijk voor hun eerste gevoel van zekerheid en voor hun groei. Door de schoonheid in elk gezicht te zien, verheffen we anderen tot hun meest wijze zelf en ver­groten we de kans een synchroon bericht te horen te krijgen.

9. De ontluikende beschaving

Terwijl wij ons allen ontwikkelen naar de optimale voltooiing van onze spirituele levensopdracht, zullen de technologische middelen voor ons voortbestaan volkomen geautomatiseerd worden, aangezien de mensen zich niet langer daarop maar op het synchrone groeiproces concentreren. Een dergelijke ontwikkeling voert de mensheid naar de hogere energieniveaus, waardoor uiteindelijk ons lichaam transformeert tot een spirituele vorm, en de huidige bestaansdimensie verenigd wordt met de dimensie van het hiernamaals, waarmee de cyclus van geboorte en dood ten einde komt.

DE NEGEN INZICHTEN LEIDEN TOT HET TIENDE INZICHT

Het Tiende Inzicht gaat over het leren vertrouwen op je ingevingen, je herinneren welke intentie je had bij je geboorte, de Wereldvisie vasthouden." (pag. 223)

Naar 'Het Tiende Inzicht'