Het Tiende Inzicht

James Redfield

‘leder van ons kan, zodra we aan de slag gaan om wat zich in het verleden heeft afgespeeld op te helderen, bepaalde vragen onderkennen die te maken hebben met onze carrière, onze re­laties, waar we het beste kunnen wonen. En dan, als we ons daarvan bewust blijven, kun­nen intuïtieve gevoelens, ingevingen, ons voor­zien van indrukken over hoe het verder moet, wat ons te doen staat, met wie we zouden moeten praten teneinde een antwoord te vinden.’

Peru
Begrippen die in Het Tiende Inzicht voorkomen

*    Geboortevisie. Elk van ons heeft voor de geboorte een ideaalbeeld over hoe ons leven er uit kan zien, compleet met onze ouders en onze neiging verwikkeld te raken in een bepaald machtsspel. Je hebt er voor gekozen in een bepaald gezin geboren te worden omdat je daardoor je doel beter kan bereiken. Als we op aarde komen en een menselijke vorm aannemen veranderen we als een blad aan een boom. Als je niet weet wie je bent volg je de kennis van de wind.

*    Persoonlijke thema’s. Ieder van ons kan tot steeds meer inzicht komen in de persoonlijke thema’s van het Tiende Inzicht; deze thema’s betreffen: het Hiernamaals; reïncarnatie; het inzicht dat we deel uitmaken van een zielengroep; intuïtie vasthouden; dienstbaar zijn; angsten en ongewenste conditioneringen uit de weg ruimen.

*    Wereldvisie. Naarmate je de persoonlijke thema’s van het Tiende Inzicht begrijpt kom je in een hogere spirituele dimensie. We ontdekken dan dat alles een doel heeft. We ontdekken het doel van ons zijn op aarde. De Wereldvisie bestaat voor een belangrijk deel uit het optillen van de sluier tussen de dimensies.

*    Je eigen leven sturen. Je kunt jezelf, de anderen en de gang der gebeurtenissen beïnvloeden door concentratie op en vasthouden van je geboortevisie, de geboortevisie van anderen, en de Wereldvisie.

*    Je eigen koers bepalen. Regelmatige bezinning over je bestaan is belangrijk. Je kunt je eigen weg vinden door je levenslijn te plaatsen in het perspectief van je geboortevisie en de Wereldvisie, om zo te gaan zien wat je van je geboortevisie hebt gerealiseerd, en wat je nog te doen staat.

*    Je intuïtie ontwikkelen. Beelden die in je opkomen hebben je iets te zeggen, evenals dromen; ze herinneren je aan je geboortevisie, en wijzen je de weg om deze verder te kunnen realiseren in het perspectief van de wereldvisie; het zijn de bouwstenen voor je intuïtie.

Verdere karakteristieken van Het Tiende Inzicht

Er zijn twee basishoudingen in het leven mogelijk: angst of vertrouwen. Je kunt de ontwikkelingen in het leven, met name in deze tijd, zien en ervaren vanuit het perspectief van de Angst (alles gaat fout: catastrofale oorlogen, rampen, milieuverontreiniging, ozonlaag, verhoging zeespiegel, armoede, toenemend materialisme, egoïsme, vandalisme, misdaad, pornografie, massamoorden, verzakelijking en anonymisering in het computertijdperk, vervreemding van de natuur, nieuwe levensbedreigende ziekten, enz.). Als je leeft in dit perspectief van de angst leef je niet vrij. Je probeert die angst te onderdrukken of te projecteren op anderen, want leven met angst is onverdraaglijk. Soms is de angst bewust, maar heel vaak onderdrukken we de angst, we ontkennen het. Dan blijft die angst toch onbewust aan ons knagen. Onuitgesproken angsten veroorzaken blokkades of verkrampingen in de energiestroom van het lichaam, en uiten zich uiteindelijk in fysieke problemen. (pag. 64).

Verhaal van de verstuikte enkel. Als je bijvoorbeeld een enkel verstuikt is het zinvol te onderzoeken wat dit te betekenen heeft. Ga de oorsprong van het fysieke probleem na, ga na welke angst met het lichamelijke probleem verbonden zou kunnen zijn. Dat opent de angstblokkade, zodat de visualisatie erin kan doordringen. Nadat de blokkade is geopend, kun je de pijn als een baken gebruiken. Genezing wordt bevorderd door zoveel mogelijk energie op te nemen, en deze te richten op de plaats van de blokkade. De pijn helpt je om je te concentreren. Richt je aandacht op de pijn, adem er naartoe, ga er met je hele wezen naar toe. Vervolgens gaat het er om bewust hogere, goddelijke energie te sturen naar de plaats die door de pijn wordt aangegeven. De pijn voelen met heel je wezen, en je dan voorstellen hoe de kracht van je liefde recht naar de kern van de pijn gaat, en precies die plek in je lichaam, de atomen zelf, verheft naar een hoger trillingsniveau. Voel de tinteling die optreedt. Voel hoe de energie door je hele lichaam stroomt, hoe je hele lichaam tintelt.

Het opzoeken van de oorzaak van angsten is van vitaal belang. Soms gaat de oorzaak van blokkades heel ver terug. Wanneer je dat verder onderzoekt en de angst die je afremt gaat verwerken, ontdek je meestal dat je beter gaat begrijpen wie je bent of waar het in je huidige leven op Aarde om gaat. Het allerbelangrijkste is dat je diep genoeg zoekt om je te herinneren wat je met je leven van plan bent. (er wordt aan vorige levens gerefereerd). (pag. 68-72).

We zijn opgenomen in het evolutieproces; de mens heeft alle vorige stadia in zich; de dieren vertegenwoordigen aspecten van ons. Dieren die op ons pad komen hebben ons wat te zeggen; ze herinneren ons aan de dier-eigenschappen die we op dat moment nodig hebben. Bijv.: het wilde konijn als symbool van het durven leven in een situatie waarin anderen op ons jagen (overwinnen van angst).

“Dus de dieren vertegenwoordigen delen van ons waar we contact mee moeten maken,’ zei ik. ‘Ja, aspecten van ons die we ontwikkelden toen we in de loop van de evolutie zo’n dier waren, maar die we zijn kwijt geraakt’. (...) Elke diersoort vertegenwoordigt het eindpunt van een ontwikkeling in het bestaan, een eindfase die vervolgens plotseling overging in een andere vorm. Ons bewustzijn heeft dat proces mede doorlopen. We hebben meegemaakt hoe elke diersoort de wereld ervaart; het is een belangrijk aspect van het totale spirituele bewustzijn. (...) We willen dat die dieren voortleven, niet alleen omdat ze deel uitmaken van een ecologisch evenwicht, maar omdat ze aspecten van onszelf vertegenwoordigen die we ons nog steeds proberen te herinneren.” (pag. 221-222).

Waarachtig bidden is het je voorstellen, visualiseren, uitspreken van je toekomstverwachting, waarbij je erop gericht bent open te staan voor Gods wil, zodat je deze leert zien, en kunt verwezenlijken in de fysieke wereld. ‘Zijn koninkrijk kome.’ Het gaat er hierbij om je eigen visie op één lijn te brengen met het goddelijke, met de Wereldvisie; geen enkele gedachte, geen enkel verlangen, geen enkele angst is sterker dan zo’n goddelijke visie. Wanneer je je de goddelijke visie eigen maakt kun je je angst overwinnen, en wordt het levenspad dat je hebt bewandelt en dat je nog te gaan hebt je helder.  (pag. 224).

Zielengroepen omringen ons en kunnen ons helpen; ze trekken zich terug wanneer we afhankelijk van hen worden. Zielengroepen kunnen je dus helpen als je er open voor staat, maar je moet dit proces niet willen forceren. Het gaat om een spirituele ontvankelijkheid.

Herinneringen uit vorige levens komen regelmatig voor in het boek. Vorige levens verklaren waarom we nu weer op aarde zijn: het verwerken of uitwerken van datgene wat in een vorig leven niet is verwerkt of uitgewerkt. Tevens is erin verwerkt dat we in ons leven steeds mensen tegenkomen waar we ook in een vorig leven mee te maken hadden, en waarmee we ‘nog een appeltje te schillen hebben’. M.a.w.: een van de doelen van de terugkeer in het leven is dat relaties steeds verder worden uitgezuiverd.

De zielen komen na de dood in het Hiernamaals terecht; de voorstelling die mensen van het Hiernamaals gemaakt hebben werkt door in de belevenissen die mensen hebben na de dood; wat je je van het Hiernamaals voorstelt wordt als het ware (ten dele) waar gemaakt (self-fulfilling prophecy).

De belangrijkste ideeën van het Tiende Inzicht

*    Er komen in de spirituele dimensie naast ons niveau van bewustzijn nog andere niveaus van bewustzijn voor.

*    We hadden een Geboortevisie toen we in dit leven kwa­men.

*    We beginnen ons collectief bewust te worden van de We­reldvisie die door onze zielengroepen is vastgehouden.

*    We beginnen te beseffen dat we worden begeleid door de spirituele wereld of het engelenrijk.

*    We zijn zeer nauw verbonden met mensen met wie we een relatie hebben en sommige van de mensen die we op een keerpunt in ons leven ontmoeten.

*    We werken aan het spiritueler maken van de fysieke we­reld.

*    We beginnen ons gezamenlijk te herinneren dat de We­reldvisie is gebaseerd op de wezenlijke bestanddelen van de eeuwenoude wijsheid.

*    We leren een ingeving vast te houden en erop te vertrou­wen dat ze ons naar het volgende punt op onze weg leidt.

*    Dat wat we willen bestaat eerst in onze gedachten en ons hart; door dat voornemen vast te houden wordt het werke­lijkheid.

*    Als we bij onze dood het lichaam verlaten, zullen alle epi­soden in ons leven de revue passeren. We zullen duidelijk kunnen zien (en voelen) hoeveel liefde we in elke ontmoe­ting aan anderen hebben kunnen geven.

*    Het uiteindelijke doel van de mensheid is de materiële en spirituele dimensie met elkaar te verbinden.

SAMENVATTING PER HOOFDSTUK

1.      Je een beeld vormen van het pad (pag. 11-31)

*    Hoe de behoefte aan het Tiende Inzicht ontstaat. Het zet de eerste Negen Inzichten in het perspectief van ‘de andere dimensie’.

Start: De ik-figuur mist iets als het er om ging op de lange termijn volgens de inzichten van De Celestijnse belofte te leven. Delen van de Belofte ontgingen hem. Wanneer hij er naar handelde kwam er vaak geen boodschap, gebeurde er niets toevalligs. “De toevalligheden houden gewoon op.”

(NB: “toevallig” betekent m.i. hier dat je iets ‘toevalt’ in relatie tot datgene wat je op dat moment nodig hebt om verder te komen, zo dat het precies aansluit bij datgene waar je mee bezig was).

“Het was duidelijk dat ik een vitaal onderdeel van de kennis vergeten was... of misschien nog niet ontdekt had”. (pag.13).

De ik-figuur ging Charlene opzoeken, met als aanknopingspunt een kaartje dat zij voor hem had achtergelaten. In de daarin aangegeven kleine stad ontmoette hij ‘toevallig’ David; deze:

“Het Tiende Inzicht heeft te maken met het begrijpen van deze hele toestand - het waarnemen van geheimzinnige toevalligheden, het groeiende spirituele bewustzijn op Aarde, het verdwijnen van het Negende Inzicht - en dat alles vanuit het perspectief van de andere dimensie.” (pag. 17)

‘Om uitzicht op het Tiende Inzicht te krijgen dien je de ware aard van je ingevingen te begrijpen, en moet je weten hoe je die beelden kunt vasthouden. Let ook op de dieren. Dan zul je gaan begrijpen waarom je hier op aarde bent ... waarom we allemaal hier zijn.’ (vrij naar pag. 21).

De ik-figuur gaat op pad, de vallei in, op zoek naar zijn vriendin Charlene. Hij volgt zijn intuïtie, o.a. door te reageren op de dieren die hij op zijn pad tegenkomt (een konijn, een havik, kraaien). In de vallei gebeuren allerlei vreemde, geheimzinnige dingen. (pag.25-30).

2.      De levensweg overzien (pag. 31-50)

*    Het je bewust worden van de levensweg die je gaat door het intuïtief begrijpen van de ingevingen die je ontvangt.

Ontmoeting met Wil. Het Tiende gaat over het begrijpen van de spirituele opleving op aarde, gezien in het licht van de andere dimensie. Het gaat er om dat je de ware aard van je ingevingen leert kennen. In de eerste negen Inzichten ervaart men ingevingen als vluchtige intuïtieve gevoelens of vage voorgevoelens. Maar naarmate we vertrouwder raken met dat verschijnsel, kunnen we de aard van die ingevingen beter gaan begrijpen. Je neemt dan je beelden serieus, houdt ze vast in je gedachten.

Wil noemt de andere dimensie het Hiernamaals. Hij kan een hoog trillingsniveau handhaven, waardoor hij zich in de andere dimensie kan bevinden. Hij kan zich verplaatsen naar de verschillende gebieden in het Hiernamaals, o.a. naar het gebied waar hij andere zielen kon zien (zielengroepen).

De kennis over het Tiende Inzicht bevindt zich daar.

‘Het gaat altijd om kennis die eerst in het Hiernamaals bestaat en uiteindelijk duidelijk genoeg in de fysieke dimensie wordt opgepikt, zodat ze zich kan manifesteren via iemand die geacht wordt het op te schrijven. In feite is het met alle spirituele teksten zo gegaan. Angst in de samenleving kan tegenhouden dat spirituele inzichten doorbreken.’ (pag. 34)

Er bestaat zoiets als een spirituele evolutie. Het Tiende Inzicht laat ons de realiteit van de Aardse spirituele transformatie zien, niet alleen vanuit een Aards perspectief, maar tevens vanuit het perspectief van het Hiernamaals. Het doet begrijpen waarom mensen het historische doel van hun bestaan moeten vervullen. Ook stelt het Tiende Inzicht dat als reactie op het doorbrekende spirituele bewustzijn een polarisatie zal komen, een van angst vervulde tegenbeweging. Het Tiende Inzicht heft die polarisatie op. De mensheid begint het Hiernamaals te begrijpen en begint vat te krijgen op het Tiende (pag. 36).

We verliezen soms de hoop en het vertrouwen omdat deze vorm van waarnemen nieuw is, en we omringd worden door een samenleving die nog steeds veel met de oude scepsis te werk gaat. We beginnen echter te beseffen dat we er volledige aandacht aan moeten geven, dat we de details van de mogelijke toekomst die ons wordt getoond moeten onderzoeken (visualiseren), en dat toekomstbeeld doelbewust in ons achterhoofd moeten houden. Wanneer we ons dan voornemen erin te geloven - en al die stappen hebben gezet -, dan is hetgeen we ons voorstellen makkelijker geneigd te gebeuren. Daarbij gaat het niet om de wil, maar om de afstemming op onze innerlijke beweegredenen en op de goddelijke leiding. In die zin worden we medescheppers, samen met de goddelijke bron. (pag. 37)

Verhaal over iemand (Williams) die in het Hiernamaals die een Levensoverzicht krijgt, dat de ik-figuur en Wil ook zien. Williams onthield een generaal informatie over vredesbereidheid van Indianen, waardoor de generaal bevel gaf tot de aanval. Hij was gezwicht voor zijn behoefte aan erkenning. (pag. 39-47).

We moeten eerst de Angst begrijpen teneinde de Angst te kunnen opheffen.

Levensoverzicht: in een flits zie je je leven aan je voorbijgaan, zoals bij bijna-dood-ervaringen. We zien dan elke gemiste kans. Die kennis draagt bij tot onze vastberadenheid om gevolg te geven aan elk intuïtief beeld dat in ons opkomt.

3.      De angst overwinnen (pag. 50-75)

*    Negende Inzicht: ‘Naarmate de spirituele renaissance voortgaat, moet ze eerst een polarisatie die voortkomt uit Angst overwinnen’. (pag. 77)

*    De verwoording van het Angst-denken (ofwel doemdenken)

Een journalist, Joel Lipscombe, verwoordt de Angst van velen (pag. 52-60). ‘Er is geen utopia in aantocht. Alles wordt er hier slechter op, niet beter. (...) Het is gewoon een kwestie van bevolkingsleer.’

Voorbeelden: kloof arm-rijk; mislukking van het schoolsysteem; toename van stress in onze op produktie en prestatie gerichte maatschappij, waarbij de mens niet telt; religieus fundamentalisme; werkloosheid; criminaliteit; discriminatie; vervuiling van het milieu; ontbossing in de derde wereld; uitroeien van diersoorten; volken die elkaar uitroeien. “Wat is dat voor God die zoiets verschrikkelijks bedenkt?” (pag. 57)

‘Orde en regelmaat en respect voor het menselijk leven zijn op hun retour. De wereld vervalt tot een straatvechtersmentaliteit. Ze wordt geregeerd door afgunst en wraakzucht en geleid door gehaaide charlatans (...). En er is geen mens die er iets om geeft! (...) Het enige waar ze zich druk om maken is hun eigen machtsgebiedje.’ (pag. 53)

Journalisten zijn op zoek naar een primeur vanwege oplagecijfers, ze zijn niet geïnteresseerd in de menselijke waarheid. Advocaten ondergraven het rechtssysteem doordat ze niet op zoek zijn naar de waarheid; ze proberen met allerlei slinkse middelen een jury (rechter) te overtuigen, ook als er geen bewijs is. Al de geschreven en ongeschreven wetten en regels die een samenleving bij elkaar houden worden volkomen ondermijnd.

Wellicht hebben degenen die het ‘einde der tijden’ aankondigen zoals voorspeld in Openbaringen wel gelijk. Er volgt dan een beschrijving van het einde der tijden volgens bijbels-fundamentalistische opvatting. (pag. 57-59) Joel verdwijnt vervolgens alleen in de vallei.

*    Het onderkennen van de angst

De ik-figuur verstuikte zijn voet toen hij wegrende vanwege het aanzwellende geluid van een naderende auto. (pag. 61) Maya, een natuur-arts, helpt hem.

‘Analyseer eerst eens je innerlijke houding voordat je probeert te gaan lopen. Hoe erg ben je gewond denk je? Je innerlijke houding ten opzichte van de vraag waarom een ongeluk of een ziekte zich voordeed heeft invloed op je herstel. Angst, spanning en de manier waarop we daarmee omgaan zijn sleutelfactoren voor ons herstel. Vaak onderdrukken we de angst, maar dan blijft deze onbewust aan ons knagen. Onze onuitgesproken angsten veroorzaken blokkades of verkrampingen in de energiestroom van het leven, en het zijn die blokkades die uiteindelijk resulteren in problemen. De angsten blijven zich in steeds hogere mate manifesteren, totdat we ze onder ogen zien en ermee afrekenen. Fysieke problemen zijn de laatste fase. Dat geldt ook in veel gevallen voor een ongeluk. ‘Welke angst onthult de verstuiking voor jou?’(!) ‘Beweer je nu dat ik mezelf saboteerde zodat ik geen actie hoefde te ondernemen?’ ‘Dat maak je zelf uit. Speel gewoon met de gedachte. Probeer je alles te herinneren dat te maken kan hebben met de oorsprong van het fysieke probleem. Onderzoek het voor jezelf, stel je geest er voor open, intuïtief, biddend.’  (pag. 65-66) (De ik-figuur kreeg een beeld van zichzelf in een andere tijd).

Vroeger vertelde de dokter vaak niet de hele waarheid voor patiënten, en gaven dan een (te) optimistisch beeld van de lichamelijke toestand om de patiënt gerust te stellen. In latere jaren vond men dat niet eerlijk en een verdoezeling van de waarheid, vandaar dat men patiënten een feitelijke, wetenschappelijke beschrijving gaf van de lichamelijke toestand. Zo’n beschrijving is dan mechanistisch van aard en schrikt af.

‘Momenteel weten we dat we met een dergelijke beoordeling heel voorzichtig moeten zijn, vanwege de kracht van de menselijke gedachten. We willen die kracht op iets positiefs richten. Het lichaam is tot wonderbaarlijk herstel in staat. Onze lichaamsdelen zijn energiesystemen die van de ene dag op de andere kunnen transformeren. Het simpele feit dat wetenschappelijk bewezen is dat bidden (een vorm van spirituele visualisatie) werkt geeft aan dat we een nieuwe methode moeten uitwerken.’

*    Het overwinnen van de Angst; eerst bezien vanuit genezingsperspectief, en vervolgens toegepast op het totale leven.

De eerste stap is dat je vaststelt met welke angst het lichamelijke probleem verbonden zou kunnen zijn; dat stelt je energieblokkade open voor bewuste genezing. De volgende stap is het in je opnemen van zoveel mogelijk energie en die precies op de plaats van de blokkade richten. Concentreer je daarbij op de spirituele verbinding met je binnenste; je kunt dan een groot gevoel van liefde opwekken. De pijn is je gids, die de aandacht en energie precies naar de juiste plek brengt. Onze geconcentreerde aandacht neem dan de plaats van de pijn in; pijn en geconcentreerde aandacht kunnen niet beide tegelijkertijd dezelfde plaats in beslag nemen. Het gaat er om bewust hogere, goddelijke energie naar de kern van de pijn toe te sturen. Het is de bedoeling dat die liefde de cellen ter plaatse zal omzetten naar een toestand van volmaakt functioneren. Je energie zal zich steeds verder uitbreiden over je lichaam, je voelt je hele lichaam tintelen van de hogere trillingen. (pag. 67-70)

Bidden voor iemand die ziek is betekent dat we energie en liefde sturen, die vanuit de goddelijke bron door ons heen naar die persoon toestromen.

“HET ALLERBELANGRIJKSTE IS DAT JE DIEP GENOEG ZOEKT OM JE TE KUNNEN HERINNEREN WAT JE MET JE LEVEN VAN PLAN BENT. WARE GENEZING VINDT PAS PLAATS WANNEER WE ONS EEN BEELD KUNNEN VORMEN VAN EEN ANDERE SOORT TOEKOMST, EEN TOEKOMST DIE ONS STIMULEERT. HET IS DE BEZIELING DIE ONS GEZOND HOUDT.” (pag. 71)

“DIE HERINNERING MOET DE SLEUTEL ZIJN OM TE KUNNEN ONTDEKKEN WAAROM WE OP DE WERELD ZIJN.” (pag. 78)

Maya ziet haar levensverhaal voor zich: waarom ze bij deze vader en deze moeder is geboren, nl. om er een voedingsbodem te vinden om haar levensdoel te kunnen realiseren: een nieuw paradigma te vinden voor de geneeskunde, dat is gebaseerd op het vermogen van de patiënt om zijn eigen leven in de hand te nemen en terug te keren op het juiste pad. Haar boodschap is dat we diep vanbinnen weten hoe we aan onze eigen genezing kunnen bijdragen, fysiek en emotioneel. Er is niets dat niet kan worden genezen als je er voldoende energie in stopt - haat, oorlog. Het is gewoon een kwestie van het juiste toekomstideaal. (pag. 73)

Wil zegt later: ‘Misschien bevat de opvatting van Maya over genezing wel de sleutel tot het omgaan met Angst’. (hiermee bedoelt hij: levensangst, angst voor de spirituele renaissance).

4.      Herinnering (pag. 75-90)

(Josefine belt me nu! Herinnering!! Ik voel me ontroerd. Zo(pag. 77-78) nabij was ze, als een zus. Ik voelde me een beetje angstig, zo van: welke bijbedoeling heeft ze, wat wil ze van me? Toch: ze was volkomen nabij. Het was helemaal open tussen ons. Ik voelde de buik-toon in haar stem. Graag had ik haar een lange “hug” gegeven. Kan volgende week donderdag!).

*    Dit hoofdstuk gaat over de Geboortevisie.

Wil: ‘Misschien bevat de opvatting van Maya over genezing wel de sleutel tot het omgaan met Angst’.

Wil geeft de lijn aan van de ontdekkingen in het voorafgaande. (pag. 77-78)

Zielen helpen ons in zekere zin om te helpen met dromen. Ook zielen hebben een droomlichaam.

De ik-figuur en Wil zien als in een hologram, een hele scene geprojecteerd, die zich ontvouwde als de plot van een film. Ze zien een droom van Joel. (pag. 79-80)

Zevende Inzicht: “Wat we dromen moeten we interpreteren door de plot van de droom over de werkelijke situatie waar we in het leven voor staan heen te leggen.”

Wil en de ik-figuur vangen kennis op van een groep zielen, die blij zijn vanwege Maya’s ontdekkingen over zichzelf (pag. 80).

De ik-figuur ontdekt dat hij zich niet moet proberen te verbinden met de zielen; zij geven je niet de kans hen te verwarren met de goddelijke bron. Het gaat er om naar binnen te gaan en je rechtstreeks te verbinden met Gods energie in je binnenste. Ze zagen Maya’s zielengroep. Ze zagen hoe Maya zich in het Hiernamaals had voorbereid op haar toekomst op de Aarde, en hoe ze de vader en moeder zag die haar de perfecte voorbereiding zouden geven voor haar missie op aarde. (pag. 82-86)

‘Kennelijk heeft elk van ons een visie, een ideaalbeeld van hoe ons leven er uit kan zien, compleet met een bezinning op onze ouders en onze neiging om verwikkeld te raken in een bepaald machtsspel, een manier om greep te krijgen op onze omgeving, men noemde dat ook wel beheersingsdrama’s.

We hebben er zelfs een beeld van hoe we die neiging tot dat machtsspel met déze ouders kunnen verwerken en te boven kunnen komen, en hoe we verder moeten om voorbereid te zijn op wat we tot stand willen brengen. De geboortevisie is kennelijk een idealistische leidraad voor wat ons hoogste zelf zich voorneemt dat er in het leven moet gebeuren. Het is een ideaalbeeld. De werkelijkheid is altijd een benadering daarvan, er meer of minder ver van verwijderd; het is het beste waartoe men in de gegeven omstandigheden in staat is.’ (pag. 86-87)

‘Wanneer we een ingeving krijgen, of een droom, die ons suggesties geven voor ons handelen, of een mentaal beeld van een mogelijke toekomst, krijgen we in werkelijkheid flitsen van een herinnering aan onze Geboortevisie, ons ideaal, datgene wat we met ons leven aan wilden bij onze geboorte. Als dit gebeurt, en als we die suggesties volgen voelen we ons geïnspireerd, we herkennen dat we ons op een pad bevinden dat al die tijd al in de bedoeling lag.’ (pag. 87)

*   De rol van de zielengroep

‘We zijn verbonden met onze zielengroep. Ze kennen ons. Ze delen onze idealen, onze Geboortevisie en volgen ons door ons leven heen. Na afloop blijven ze bij ons terwijl we terugkijken op wat er is gebeurd. Ze dienen als reservoir voor onze herinneringen. Terwijl wij ons ontwikkelen houden zij het besef vast omtrent wie we zijn. Wanneer wij in het Hiernamaals zullen zijn spelen wij voor hen dezelfde rol wanneer een van hen op het fysieke vlak geboren wordt.

De ingevingen en de dromen die we ontvangen komen voort uit een hogere verbinding met het goddelijke. De zielengroepen geven ons alleen maar extra energie en brengen ons op een bepaalde manier op een hoger plan. Daardoor kunnen we ons gemakkelijker herinneren wat we al wisten.

Als we dromen herenigen we ons met onze zielengroep. We zien dan een glimp van onze Geboortevisie, soms weergegeven in archetypische symbolen. Het helpt ons wanneer we daar voor open staan, en de beelden in ons laten indalen zonder ze rechtstreeks te interpreteren. Het herinneren van onze Geboortevisie is noodzakelijk om de Angst te verdrijven.’ (pag. 88)

5.                Je voor de kennis openstellen (pag. 90-109)

Curtis Webber, die in de jaren tachtig meehielp met het ontwikkelen van technologie, is woedend over de experimenten in de vallei. Hij wil zich niet verdiepen in de Angst. ‘Van een polarisatie weet ik niks, maar ik wil wel een einde maken aan dit experiment.’ Met explosieven!

‘Als we hen met woede en haat bestrijden zien ze ons alleen maar als vijand en worden ze nog banger.’

‘We worden geacht ons onze Geboortevisie helemaal te herinneren ... en daarna kunnen we ons nog iets anders herinneren, een Wereldvisie. Dit is een herinnering van hoe we het doel van de mensheid zullen vervullen. Het brengt een ander niveau van liefde met zich mee, een kracht die de polarisatie kan overbruggen. Die kracht zou mensen kunnen raken, hen wakker kunnen schudden uit hun Angst en obsessie.’ (pag. 103)


Curtis wilde er niet veel van weten, en ging zijn eigen weg, met de explosieven bij zich. Hij zou mensen geen kwaad doen.

6.                De geschiedenis van een ontwaken (pag. 109-139)

Thema's:                 

*    Geboortevisie en Wereldvisie

*    De geschiedenis is een langdurig ontwaken geweest

*    De Wereldvisie is nodig om de Angst te overwinnen

De ik-figuur krijgt in dit hoofdstuk in een visioen een  Wereldvisie te zien. Dit betreft een bredere kennis omtrent het doel van de mensheid en hoe we dat doel kunnen vervullen. Die kennis brengt een verruimende energie met zich mee die een einde kan maken aan de Angst. De ik-figuur en Wil aanschouwen de wording en voortgang van de geschiedenis van de mensheid vanaf de Middeleeuwen, en zien daarbij ook waarom de dingen gebeurden zoals ze gebeurden. Tevens ziet hij zijn eigen rol daarin in vorige levens. (pag.111-135)

Het gaat o.a. over:

*    Het ‘gnostisch dilemma’; gnostici geloofden in de navolging van Christus; ze beschreven deze navolging in levensbeschouwelijke termen, als een methode met praktische oefeningen. Dit werd door de Kerk veroordeeld. Tegenstrijdigheid van de vroege Kerk: enerzijds aansporen om het mystieke Koninkrijk Gods in je binnenste te zoeken, aan de andere kant veroordeelden ze elke discussie over hoe een dergelijke staat kon worden bereikt als godslasterlijk, om zo hun macht veilig te stellen.

*    Pag. 116: De schrijver ziet zijn Geboortevisie.

‘Niemand kan precies zijn Geboortevisie naleven. Het vervult je met spijt en verdriet als je je Geboortevisie vergelijkt met hoe het is gegaan. Belangrijk in deze tijd is dat, in plaats van te moeten wachten tot na je dood, je nu een Levensoverzicht kunt krijgen. ‘Naarmate we het Zesde Inzicht beter begrijpen, gaan we analyseren waar we van het pad afweken, of hoe we verzuimden ons voordeel te doen met geboden kansen, zodat we direct terug kunnen keren naar een pad dat meer op één lijn ligt met de reden dat we geboren zijn. We maken ons van dag tot dag grotere delen van dat proces bewust. In het verleden hadden mensen soms vage ingevingen als herinnering aan hun Geboortevisie, momenteel staan we op het punt ons alles te herinneren’.

*    Wil en de schrijver zien de geschiedenis aan zich voorbijtrekken als een spiritueel proces (pag. 116-118): de opkomst van het bewustzijn ergens in Afrika, de prijs die voor het ontwaken betaald moest worden (het verliezen van de vredige rust ons nergens van bewust te zijn, het ontstaan van angst en onzekerheid zonder te weten waarom), verklaring van de Angst (de levensangst van het afgesneden zijn, de verlatenheid). Die Angst zou leiden tot een angstige projectie van onszelf, strijdend om het behoud van onze machtspositie. Vanwege de Angst zouden we energie aan elkaar onttrekken en ons verzetten tegen verandering en evolutie. (pag. 119)

- Ontwikkeling van boerengemeenschappen tot grote beschavingen, de opkomst van keizerrijken en tirannen; het doordringen van fundamentele waarheden vanuit het Hiernamaals naar de fysieke dimensie (de filosofie van de Oude Grieken bijv.), het ontstaan van democratie (‘het soevereine recht van elk individu er zijn eigen unieke standpunt op na te houden’), waardoor de menselijke evolutie zich meer in het verbale dan in het fysieke vlak kon doorzetten; een keerpunt in de spirituele ontwikkeling: het besef in de joodse cultuur dat er maar één God is; het ontstaan van de wereldgodsdiensten; hoe de Kerk in de Middeleeuwen in Angst verviel, en de geestelijke hiërarchie ‘ketterijen’ met geweld buiten sloot, zodoende de vooruitgang tegenhoudend; hoe Renaissance, Reformatie en wetenschap de weg naar meer vrijheid openden; hoe door groeiende economische welvaart het materialisme toenam en daardoor en door de empirische wetenschap (positivisme) God werd gereduceerd tot de God van de Rede; hoe in Amerika nieuwe mogelijkheden ontstonden; de Industriële Revolutie; misstanden in het vroeg-Kapitalisme, en het ontstaan van de sociaal-democratie; hoe de Angst toesloeg bij de Machthebbers in WOII; nieuwe impulsen vanuit de menswetenschappen en de moderne natuurkunde resulteerden in de Human Potential Movement; afbrokkeling van de maatschappelijke, religieuze en ethische zekerheden in de jaren ‘60 en ‘70; de individualisering van de samenleving; hoe degenen die zich de nieuwe inzichten niet vanbinnen uit eigen maakten de zekerheden van weleer misten en de weg kwijt raakten, en ontvankelijk werden voor a-moreel gedrag, criminaliteit, drugs; hoe er naar aanleiding daarvan een polarisatie plaats vond in de samenleving: progressieven tegenover conservatieven; de roep om harde actie; Angst voor Big Brother; Angst voor de vermeende vijand in de koude Oorlog; zie het verhaal van Joel over het einde der tijden. Zonder de bemiddelende invloed van de Wereldvisie zou de Angst steeds sterker worden.

“De geschiedenis is een langdurig ontwaken geweest.”

‘Voortdurend moeten we de Angst bestrijden. Iedereen komt hier met de beste bedoelingen, maar Angst kan mensen gek maken. Het is niet zo dat sommige mensen van nature slecht zijn. Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn daden, maar Angst brengt het slechtste in de mens naar boven.’

7.      Een innerlijke Hel (pag. 140-161)

*    Hoe het kwaad ontstaat in de mens

Vervolg van de gebeurtenissen in de vallei: het experiment.

De ik-figuur wordt in een intense donkerte getrokken, en verder, tot in een of andere grote stad, waar hij de hel ervaart. Daar ontmoet hij de overleden commandant van het federale leger, die in de 19e eeuwse oorlog de Indianen had aangevallen. Hij wilde er niet aan dat hij was overleden. Hij beschouwt vier mannen, die toekeken en weer verdwenen, als schurken die het op hem hebben gemunt. Hij ontmoet verschillende gestorvenen die zich er niet van bewust zijn dat ze gestorven zijn: zij leven in een ‘hel’. In een reflectie hierop met Wil zei deze dat de ‘draaikolken’ van energie die ze waarnamen mentale bouwsels, hersenspinsels zijn, samengesteld door zielen die in hun leven een wel heel beperkend machtsspel hebben gespeeld en daaruit na hun dood niet konden ontwaken.

Het kan gebeuren dat mensen zo in hun machtsspel (hun beheersingsdrama) zijn opgegaan dat ze er zelfs na hun dood niet los van kunnen komen. Dat machtsspel wordt een gewoonte, een manier om het mysterie en de onzekerheden van het leven op afstand te houden, en te onderdrukken. Na het overlijden wordt deze illusie of trancetoestand opnieuw gecreëerd, om zich veilig te voelen, om niet verlamd te raken door  de Angst. Zo blijven ze hetzelfde toneelstuk opvoeren. (+ vb, pag.148)

Gewoonlijk komt er een eind aan de spelen die we spelen, zoals een dwangmatig machtsspel, door de uitdagingen en de beproevingen van het leven: gewoonten worden doorbroken, en de onrust stroomt razendsnel naar binnen. Dat is het moment om de ogen te openen en de Angst op een andere manier aan te pakken. Maar als dat niet gebeurt schieten mensen in dwangmatige trancetoestanden, waar allerlei gruwelijk gedrag het gevolg van kan zijn. Het kwaad ontstaat door de angst, en de bizarre wijze waarop mensen zich daartegen proberen te verweren.

De duivel en de hel zijn een metafoor, een symbolische manier om mensen te waarschuwen dat ze zich niet tot hun ego maar tot het goddelijke moeten wenden. Bange mensen en groepen willen anderen overheersen, zowel in het fysieke als in het Hiernamaals. Bepaalde groepen willen je erbij halen en je ervan overtuigen dat je hen moet volgen. De fout die je dan kan maken is dat je je openstelt, luistert, en je aan dergelijke mensen of zo’n groep overgeeft, alsof ze voor alles een oplossing hebben, zonder te controleren of ze wel verbonden waren en gecontroleerd werden door de liefde.

We moeten hen ook niet als  minderwaardig zien of hen ontmenselijken. Wat we kunnen doen is hen te helpen zich het proces bewust te worden.

Hoe onacceptabel het gedrag van anderen ook is, we moeten inzien dat ze gewoon zielen zijn die proberen de ogen te openen, net als wij.

Door de liefde in het middelpunt te houden en hen liefde en energie te sturen kunnen we ons redden uit de handen van bange zielen. Als we hen namelijk scherp en boos tegemoet treden, hen hun overheersingsdrang verwijten, zal hun angst nog verder toenemen, en zullen ze nog sterker middelen proberen te hanteren om je te beheersen. Je bewust worden, je losmaken van je machtsspel, is in het begin beangstigend, omdat eerst de dwangmatigheid moet worden opgeheven voordat er innerlijk een oplossing voor het gevoel van verlorenheid kan worden gevonden.

8.      Vergeving (pag. 162-192)

*   Levensmoed en levensangst!

De ik-figuur zit samen met Curtis en Maya in een grot om zich te verstoppen nadat Curtis iets had opgeblazen van het experiment. Ze praten over vorige levens, wat er verkeerd was gegaan, wat ze elkaar en anderen hadden aangedaan, en wat anderen hen hadden aangedaan, bij de strijd tegen de Indianen. ‘Ieder visualiseerde vanuit angst, niet vanuit vertrouwen.’

Maya vertelt haar levensvisie, als persoon en als arts/natuurgenezer: (pag. 170)

‘Mensen trekken in hun leven twee soorten gebeurtenissen aan: datgene waar ze in geloven, waar ze vertrouwen in hebben, en datgene waar ze bang voor zijn. Er zou veel gewonnen zijn als we ons dat proces volledig bewust zouden worden.’

‘Wanneer we in staat zijn ons te herinneren wat de mensheid als geheel moet doen, en daar nu aan beginnen, op dit moment, kunnen we de wereld genezen.’

Curtis bevrijdt Charlene door boven op haar bewaker te springen. Ze was in dienst gegaan van Feyman Carter, de leider van het experiment, die haar vrijheid vervolgens steeds meer ging inperken, en haar tenslotte onder bewaking stelde toen ze zei weg te willen gaan.

*    Het hogere zelf in anderen stimuleren

‘Het Tiende Inzicht is een uitbreiding van het Achtste; dit gaat er over hoe je anderen  op een hoger plan kunt zien, hoe je hun energie kunt sturen door je te concentreren op hun schoonheid en de wijsheid van hun hogere zelf. Daardoor kan het energieniveau en de creativiteit van een groep drastisch toenemen. Veel groepen, met name groepen die arbeidsgericht zijn of die bezig zijn met een project, ondervinden daarbij echter problemen omdat die mensen al eerder, in een vorig leven, bij elkaar zijn geweest, waardoor oude emoties de kop op steken en in de weg zitten. We ervaren gevoelens van jaloezie, ergernis, afgunst, wrok, verbittering, verwijt, enz. Geen groep kan haar hoogste potentieel bereiken, tenzij de deelnemers ernaar streven deze emoties te doorzien en ermee af te rekenen.’ (pag. 176)

De beste strategie voor het zuiveringsproces is dat je de emotie erkent, dat je je volledig van het gevoel bewust wordt en daar dan oprecht uiting aan geeft. Doordat je je emotie bewust wordt in het hier en nu kan ze worden terugverwezen naar het verleden, waar ze thuis hoort. Dit soms langdurige proces, waarbij je zegt wat je dwars zit, het bespreekt, de boel boven tafel brengt, is zuiverend en bevrijdend, want het stelt ons in staat terug te keren tot een staat van liefde, en liefde is het hoogste gevoel dat we kennen.

De groep verkent de gevoelens die ieder tot de anderen heeft, en onderzoekt hoe dit vanuit vorige levens te verklaren is. Maya:

‘Het is van belang de emotie van een ander niet weg te verklaren, maar te proberen deze emotie te begrijpen, anders blijft die emotie in de gedachten van die ander aanwezig. De ander wil je immers duidelijk maken waarom die emotie er was; probeer dan die emotie te accepteren en te begrijpen.’

Toename van de groepsenergie: ‘Ieder richtte zich, onder Maya’s leiding, op zijn innerlijke verbinding, en bouwde daarbij zoveel mogelijk energie op.’

‘Wanneer men eenmaal bevrijd is van emoties komt een groep makkelijker heen over de machtsstrijd en de spelletjes die men in het verleden speelde en kan ze haar volledige scheppingskracht ontdekken. Dat kun je bewust aanpakken door in ieder gezicht de uitdrukkingskracht van het hogere zelf te zien.

Wanneer we aandachtig naar iemands gezicht kijken kunnen we, door alle maskers of verdedigingen van het ego die wellicht aanwezig zijn heen breken. (zie het Achtste Inzicht). Zo kunnen we de authentieke uitdrukking van die persoon ontdekken, zijn of haar ware zelf. Daarbij moeten we ons richten op het gezicht als geheel, met haar eigenheid van licht en donker, haar lijnenspel, waar doorheen de authentieke uitdrukking van de ziel schijnt. Wanneer we ons liefdevol concentreren, sturen we liefde naar dit hogere aspect van die persoon, naar zijn of haar hogere zelf, en lijkt iemand voor onze ogen te veranderen naarmate zijn of haar hogere vermogens op hun plaats vallen. Alle grote leermeesters hebben  hun leerlingen altijd dat soort energie gegeven. Bij groepen is het effect nog groter omdat de hogere vormen van energie weer teruggezonden worden naar ieder lid van de groep.’

Gesprek over het Negende Inzicht, nl. het benutten van nieuwe energiebronnen waardoor de automatisering van produktieprocessen kan worden verwezenlijkt, en hoe daarbij het milieu ontzien kan worden. ‘Er is geen weg terug.’ Een verlicht kapitalisme zou gerealiseerd kunnen worden, met een nieuwe, zakelijke ethiek, met invoering van het tiendenstelsel, zodat de aandacht kan verschuiven van een gerichtheid op louter overleven en comfort naar de uitwisseling van zuiver spirituele kennis.

*    De betekenis van zielengroepen (pag. 186-191)

Wanneer we het geboorteproces zien vanuit het perspectief van het Hiernamaals beseffen we dat we allemaal hier zijn om de Aardse dimensie op één lijn te brengen met het Hiernamaals. We gaan ons steeds meer van onze Geboortevisie herinneren en het zal duidelijk worden dat we van plan waren een bepaalde bijdrage aan de wereld te leveren. Als we geen gevolg geven aan onze ingevingen zullen niet alleen de magische toevalligheden en het levendige, geïnspireerde gevoel ten einde zijn, maar zullen we ook onze daden en eventuele misstappen onder ogen moeten zien in een Levensoverzicht. Zielengroepen helpen ons, ze kunnen ons het ideaalbeeld laten zien waar we naar op zoek zijn. Ze zijn een soort familie. Ze vertrekken als je ter vervanging van je eigen innerlijke verbinding met de goddelijke energie, energie van hen wil verwerven. Ze willen geen afhankelijkheid. In de geest zijn we met hen verbonden, maar afgezien daarvan moeten we onze eigen verbinding met de goddelijke bron onderhouden. Pas dan kunnen we ons met hen verbinden en iets van hun kennis opvangen, die in feite bestaat uit de herinneringen die we zelf, op een hoger niveau, hebben. Zij bewaren onze herinneringen. Zielengroepen hebben allemaal een bepaalde kijk op de dingen, houden zich met een bepaald aspect van de werkelijkheid bezig, en bezitten een waarheid die ze de rest van de mensheid te bieden hebben via levende mensen. Het aspect van de werkelijkheid waar je zielengroep zich mee bezig houdt heeft te maken met je beroep.

Charlene:

‘Jij (de ik-figuur is schrijver) hoort bij een zielengroep die ons helpt met het ontwikkelen van onze levensbeschouwing; je en worstelt met de complexe informatie omdat je stoffelijk bent, en blijft ermee bezig tot je een manier gevonden hebt om het helder en duidelijk uit te drukken. Het is een gave.

Maya’s zielengroep is gericht op gezondheid en welzijn, ze sporen de emotionele blokkades op en halen die weg voordat ze zich als ziekte manifesteren.

De zielengroep van Curtis is gericht op het spiritualiseren van ons idee van geld en kapitalisme.

Charlene is journalist, en haar zielengroep houdt zich bezig met het diepgaand bestuderen van het leven en de overtuigingen van mensen en hun organisaties: we kijken naar het wezenlijke daarvan, naar het hogere dat daarin tot uitdrukking komt. Het gaat allemaal nog gebrekkig, ‘maar het beroep ontwikkelt zich in de richting van het ideaalbeeld.’ ‘Onze spirituele rol bestaat uit het verdiepen en spiritualiseren van de manier waarop we andere mensen zien.

*    Het doel van de menselijke evolutie

*    Hoe de beide dimensies meer tot elkaar kunnen komen

Pag. 189: De zielengroepen vertegenwoordigen de verschillende beroepsgroepen op aarde. Wanneer mensen eenmaal het juiste werk hebben gevonden, de baan die werkelijk bij hen past overeenkomstig hun Geboortevisie, werken ze samen met hun zielengroep, en zijn ze des te beter in staat de mensheid van dienst te zijn.

‘We zijn in staat nog een stap verder te gaan: we kunnen een nauwe spirituele band aangaan met mensen buiten onze eigen zielengroep, waardoor er communicatie plaats kan vinden tussen de dimensies onderling. In het Hiernamaals gaan de zielengroepen meer weerklank vinden bij elkaar. De zielen in de Hemel richten zich op de Aarde omdat ze zich op eigen kracht niet kunnen verenigen, omdat ze in een imaginaire wereld leven, een wereld van ideeën. Wanneer we hier op Aarde een zekere mate van overeenstemming (consensus, eenheid) bereiken over wat we willen dat er in de toekomst gebeurt worden ook de zielengroepen in het Hiernamaals bijeen gebracht. Daarom is de aardse dimensie zo belangrijk: de ware eenwording van zielen vindt plaats in de fysieke dimensie. Die eenwording is het doel van de lange ontwikkelingsweg van de mensheid. De zielengroepen kennen en begrijpen de Wereldvisie, de visie op hoe de fysieke wereld zich kan ontwikkelen en de dimensies elkaar nader kunnen komen. Maar dat kan alleen worden bereikt door mensen die een fysiek lichaam hebben.’ ‘De fysieke arena is het toneel waarop de evolutie van beide dimensies zich afspeelt.’ (pag.191)

9.      Je de toekomst herinneren (pag. 193-216)

Waar het om gaat op Aarde

De groep wordt gevangen genomen door Feyman en de zijnen. Ze willen hun energie weer opbouwen.

‘We moeten terug naar onze Geboortevisie, we moeten ons herinneren waarvoor we gekomen zijn.’ Tijdens explosies ontsnappen ze een voor een. Ze kregen ingevingen dat ze naar de watervallen moesten gaan. Ze ontmoeten successievelijk iedereen weer. Ze proberen elkaar energie te geven, de uitdrukking van het hogere zelf te vinden. Hun bewustzijn breidde zich steeds meer uit, de openheid voor de zielengroepen ontstond weer. ‘Creëer het gevoel dat de atomen in je lichaam op een hoger trillingsniveau komen,’ zei Maya. Dan: ‘We zien elkaar zoals we werkelijk zijn, op ons hoogste niveau, zonder de emotionele projecties van onze angsten.’ De zielengroepen stonden om hen heen. Elke zielengroep begon zich te vermengen met de andere. ‘Hier gaat het om!’ (Pag. 201)

*    De geschiedenis van het universum

Ze zagen in een enorm hologram een beeld van de geschiedenis aan zich voorbijtrekken, dat aanving bij het universum zelf: hoe de allereerste materie in een explosie tot stand kwam, hoe de sterren en de aarde ontstonden, hoe leven tot stand kwam, enz: het hele evolutieproces. Aspecten: door de angst heenworstelen; ontvangen van gewijde teksten; de drang ons te verenigen; de laatste, beangstigende polarisatie.

Ze zagen hoe de opheffing van de polarisatie kan plaatsvinden door de diepere waarheid te zien van oude profetieën van bijbelse zieners: zij voorvoelden de twee verschillende en karakteristieke toekomstmogelijkheden van de mensheid: wegkwijnen in angst, of een toekomstperspectief dat zich kenmerkt door de hogere trillingen van de liefde, en dat het eigenlijke bijbelse utopia is. (pag. 205)

Toen herinnerden ze zich de Wereldvisie! Deze gaf aan hoe een synthese tot stand gebracht kan worden. Door een gebundelde energie zou de Angst overwonnen kunnen worden.

*    Toekomstperspectief: opheffen van de polarisatie (pag. 206-215)

Kennis van de Inzichten breidt zich uit; een ware explosie van geïnspireerde mensen die zich allemaal hun geboortevisie zouden gaan herinneren; privé-dienstverlening ontstond; criminaliteit nam af; mensen werden wakker en zouden niet langer hun mond houden, ze zouden op een positieve wijze actie ondernemen tegen misstanden.

Onze leraren zouden ons, als jonge kinderen, begeleiden bij de eerste ervaringen van synchroniteit; ze zouden erop aandringen dat we onze ingevingen herkenden. We zouden de bedoeling die aan ons leven ten grondslag lag hervinden: op het fysieke vlak een beschaving vestigen als die in het Hiernamaals.

We zouden andere mensen zien als broeders en zusters die, net als wij, bezig waren met een proces van wakker worden, en van de wereld een spirituele plek wilden maken. Er kwam politieke eenwording op wereldschaal, door de fundamentele erkenning van de gelijkenis die we op spiritueel niveau vertonen. De fysieke strijd veranderde in een woordenstrijd.

Ze zagen dat het niet alleen de bedoeling was een nieuwe Aarde, maar ook een nieuwe Hemel te scheppen. Eerst ging er systematisch kracht en kennis van het Hiernamaals naar de Aarde, waarbij de zielengroepen ons hielpen herinneren wat we van plan waren. Naarmate het bewustzijn zich op Aarde verder ontwikkelde zou het evenwicht in de verdeling van kracht en verantwoordelijkheid gaan verschuiven in de richting van de fysieke dimensie.

‘Daarom was het nu aan ons om de polarisatie in de vallei op te heffen.’ Het experiment werd weer op gang gebracht, de aarde schokte, er kwamen scheuren op hen af. ‘De visie zal hen tegenhouden, laat de Visie niet los!’ schreeuwde Maya. De scheur schoot de groep binnen, en ieder vluchtte weg (pag. 216)

10.    De Visie vasthouden (pag. 217-236)

*    De betekenis van dieren die op onze weg komen

Ontmoeting van de ik-figuur en David. David: ‘Het belangrijkste van de Visie is niet alleen het zien er van, maar vooral hoe we die richten, hoe we haar in gedachten vasthouden voor de rest van de mensheid.

Ze horen geluiden van dieren:

‘We zijn opgenomen in het evolutieproces; de mens heeft alle vorige stadia in zich; de dieren vertegenwoordigen aspecten van ons. Dieren die op ons pad komen hebben ons wat te zeggen; ze herinneren ons aan de dier-eigenschappen die we op dat moment nodig hebben. Bijv.: het wilde konijn als symbool van het durven leven in een situatie waarin anderen op ons jagen (overwinnen van angst).

“Dus de dieren vertegenwoordigen delen van ons waar we contact mee moeten maken,’ zei ik. ‘Ja, aspecten van ons die we ontwikkelden toen we in de loop van de evolutie zo’n dier waren, maar die we zijn kwijt geraakt’. (...) Elke diersoort vertegenwoordigt het eindpunt van een ontwikkeling in het bestaan, een eindfase die vervolgens plotseling overging in een andere vorm. Ons bewustzijn heeft dat proces mede doorlopen. We hebben meegemaakt hoe elke diersoort de wereld ervaart; het is een belangrijk aspect van het totale spirituele bewustzijn. (...) We willen dat die dieren voortleven, niet alleen omdat ze deel uitmaken van een ecologisch evenwicht, maar omdat ze aspecten van onszelf vertegenwoordigen die we ons nog steeds proberen te herinneren.” (pag. 221-222).

*    De betekenis van bidden

David stelt voor te gaan bidden voor Maya.

‘Waarachtig bidden is het je voorstellen, visualiseren, uitspreken van je toekomstverwachting, waarbij je erop gericht bent open te staan voor Gods wil, zodat je deze leert zien, en kunt verwezenlijken in de fysieke wereld. ‘Zijn koninkrijk kome.’ Het gaat er hierbij om je eigen visie op één lijn te brengen met het goddelijke, met de Wereldvisie; geen enkele gedachte, geen enkel verlangen, geen enkele angst is sterker dan zo’n goddelijke visie.

Wanneer je je de goddelijke visie eigen maakt kun je je angst overwinnen, en wordt het levenspad dat je hebt bewandelt en dat je nog te gaan hebt je helder.’  (pag. 224).

*    Geen vijand maar mede-reiziger!

De groep van nu vijf personen ontmoetten elkaar op de heuvel boven de watervallen. Na enige tijd zagen ze Feyman op een overhangende rots met zijn apparatuur. Hij wilde zijn experiment opnieuw voortzetten, en richtte zijn antenne op de groep. De groep begon de energie op te voeren, de uitdrukking van het hogere zelf verscheen op ieders gezicht, de zielengroepen verschenen en vermengden zich en vormden een cirkel om hen heen.

‘Toen de herinnering aan de Wereldvisie terugkwam, voelden we ons opnieuw opgenomen in de algehele intentie, om energie, kennis en bewustzijn over te brengen naar het fysieke vlak.’ Toen zagen ze wat er nog mis was: ze behandelden Feyman c.s. als vijanden!  ‘Maar dat maakt hen in feite sterker, omdat ze dan iets hebben om tegen te strijden. In plaats van hen met de Visie te bestrijden moeten we hen opnemen in wat we ons voorstellen. In werkelijkheid bestaan er geen vijanden. We zijn allemaal zielen die aan het groeien, aan het wakker worden zijn. We moeten de Wereldvisie op hen projecteren, maar hen daarin opnemen alsof ze net zo zijn als wij.’ (pag 227)

De ik-figuur herinnert zich dan Feymans Geboortevisie: het beeld van de hel, het zich verweren tegen angst. ‘Ik weet wat hij van plan was! In werkelijkheid kwam hij om zijn behoefte aan macht te doorbreken. Hij wilde de verwoestingen voorkomen. Hij is het zesde lid van deze groep.’

Ze zagen de zielengroepen van Feyman en zijn mannen, ze zagen weer de Wereldvisie. Witte lichtslierten straalden in alle richtingen uit.

De aardschokken en vreemde geluiden hielden op. Enkele mannen verlieten Feyman. Hij zelf rende op een gegeven moment de donkerte in. De groep ging uiteen, enkele gingen naar de bunker.

Charlene en de ik-figuur ontmoetten Joel, hij gaat ook naar de bunker. Cherlene en “ik” gingen naar de stad; ze ontmoetten onderweg Wil; hij had alles gezien. ‘Het hele gebied is in een hoger trillingsniveau gebracht.’ Wil vat nog eens het perspectief van het Tiende Inzicht samen. (pag. 234-235)

Samenvatting Tiende Inzicht: pag. 234-235

‘ Het Tiende gaat over het vasthouden van ons optimisme, over wakker en alert blijven. We leren hoe we ons steeds meer kunnen vereenzelvigen met onze ingevingen, hoe we er meer in kunnen geloven, erop kunnen vertrouwen, in de wetenschap dat die mentale beelden vluchtige herinneringen zijn van onze oorspronkelijke bedoeling, van hoe we wilden dat ons leven zich zou ontwikkelen. We wilden in het leven een bepaald pad volgen, zodat we eindelijk de waarheid kunnen ontdekken die we te melden hebben. De ervaringen van ons leven bereiden ons daarop voor, zodat we die kennis in de wereld kunnen uitdragen. We gaan ons leven zien vanuit het hogere perspectief van het Hiernamaals. We zien dat onze persoonlijke belevenissen en avonturen plaatsvinden binnen de context van de langdurige geschiedenis van het menselijke ontwaken. In die wetenschap krijgt ons leven een basis, wordt het in een breder kader geplaatst. We gaan het langdurige proces zien waardoor we de fysieke dimensie gespiritualiseerd hebben, en we gaan zien wat ons nog te doen staat.’ ‘We moeten afwachten of er genoeg mensen zijn die het Tiende begrijpen. We weten inmiddels dat het onze verantwoordelijkheid is de intentie vast te houden; het is onze verantwoordelijkheid de toekomst veilig te stellen.(...) We moeten onze gedachten en onze verwachtingspatronen heel zorgvuldig in de gaten houden, en onszelf betrappen op iedere keer dat we een ander mens als vijand behandelen. We mogen ons verdedigen en ons verre houden van bepaalde mensen, maar wanneer we hen ontmenselijken dragen we bij aan de Angst. We zijn allemaal bezig met een groeiproces; we hebben allemaal een intentie die positief is en we zijn allemaal in staat ons dat te herinneren. Het is onze verantwoordelijkheid om dat in gedachten te houden bij iedereen die we ontmoeten. Dat is de ware interpersoonlijke ethiek. Dat is de manier om elkaar op een hoger plan te brengen. (...) Ons verwachtingspatroon is een gebed, een kracht die van ons uitgaat en geneigd is de afloop die wij ons voorstellen  teweeg te brengen. Een ieder moet een bewuste keuze maken tussen de ene of de andere toekomst.’ (Namelijk: ‘de keus voor de voorstelling dat de menselijke beschaving ten onder gaat (de voorstelling van de Angst), of de keus voor het vasthouden van de Visie dat we de ogen openen en vol vertrouwen werken aan een interpersoonlijke ethiek en het op een hoger plan brengen van de Aarde’ (de voorstelling van de hoop (L. Dasberg), van de levensmoed Han de Wit).

Slot

‘We hebben allemaal een oorspronkelijke intentie die positief is, en we zijn allemaal in staat ons dat te herinneren. Het is onze verantwoordelijkheid om dat in gedachten te houden bij iedereen die we ontmoeten. Dat is de ware interpersoonlijke ethiek. Ons verwachtingspatroon is een gebed, een kracht die van ons uitgaat en geneigd is de afloop die wij ons voorstellen teweeg te brengen. ‘

Naar: De Celestijnse belofte