X Het rad van Fortuin

Archetype: Fortuna.

Traditionele interpretatie: geluk dat als een donderslag bij heldere hemel komt; verandering; een nieuw begin. Wending ten kwade; overgeleverd zijn; niet kunnen ingrijpen in de loop der gebeurtenissen.

In archetypische zin houdt het Rad van Fortuin ons de betekenis voor van het bereiken van harmonie met het cyclische, onvoorspelbare karakter van het leven.

Hier staat afgebeeld het Rad van de Tijd (ofwel De Levenstaak), die ons eeuwig de ene taak na de  andere stelt, die bij elkaar onze te vervullen levenstaak vormen. Waite ziet dit plan van taakstellingen als een goddelijke wet, waardoor wij opklimmen van het lagere naar het hogere.

In het wiel zijn de letters TAROT en JHVH te herkennen.

Het rad van fortuin heeft zijn oorsprong in het spinnewiel; in de Griekse mythologie waren er drie vrouwen, de ‘fates’ (noodlot), verantwoordelijk voor het ‘spinnen’ van de bestemming van ieder mens bij zijn/haar geboorte. De bestemmingen van alle mensen zijn geweven in het levenstapijt dat zich in de hogere niveaus bevindt.

In het oude Rusland ontwierp Jarislav I, de Wijze, vorst van Kiev van 1036-1054, een systeem van erfopvolging, rota genoemd. Het systeem mislukte, maar het geeft mede betekenis aan dit Rad van Fortuin. Het Rad herinnert ons er aan dat zekerheid een illusie is, en dat pogingen om onze bestemming te controleren meestal mislukken. Het Rad drukt uit dat het leven niet op voorhand te controleren is, en dat noodlot, geluk, kansen en bestemming zowel positieve als negatieve aspecten kunnen bevatten.

De vier rode figuren zijn de vier beesten uit de Apocalyps (de evangelisten Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes zijn hierin herkenbaar aan hun gevleugelde emblemen); de Alchemistische symbolen betreffen de elementen kwik(zilver), sulfer, zout en water; verder zijn er de Egyptische figuren Typhon (neergaand) en Anubis (opgaand). Boven op het Rad zit een sfinx, met getrokken zwaard; deze is een karikatuur van Peter de Grote, herkenbaar aan zijn grote snor. Deze grote man is hier klein afgebeeld, als een hoofd op het lijf van een kat.

Het rad lijkt een schietschijf, zoals bij ‘darts’. Het rad draait rond, je gooit de pijl, en het ‘toeval’ doet de pijl belanden op één van de symbolen. Het rad is abstract vormgegeven, het doet geen appel op emoties. De vier rode dieren zijn er wel maar lijken er weinig mee te maken te hebben. De slang en de sfinx zijn er meer bij betrokken. Bij het Rad van Fortuin gaat het kennelijk om de gelukstreffer, waarbij oude symbolen aangeven dat het hier om eeuwenoude wetten gaat, die niet gebonden zijn aan een cultuur. De wet van het ‘toeval’ van geluk en pech lijkt eeuwenoud en onveranderlijk. Of het de ‘goeden’ goed gaat en de ‘kwaden’ slecht? Ook volgens de bijbel (spreuken of prediker) is daar geen pijl op te trekken!

Bij Crowley draait het reuzenrad temidden van de elementen. Donder en bliksem vormen de angstaanjagende achtergrond, maar deze hebben er geen invloed op. De volgende voorstellingen van Egyptische goden zijn te onderscheiden:
- sfinx: de vier magische deugden, nl. weten, willen, durven en zwijgen
- aap: flexibiliteit
- krokodil: creativiteit
- zon in ‘t centrum: bewustzijn, inzicht, verlichting.

Uitnodiging: Let op de rand van het rad. Wees je er van bewust dat het leven je onverwachte geschenken en mogelijkheden biedt. Wees daarom voortdurend waakzaam. In ieders leven gebeuren wonderen. Benut de kansen die zich voordoen!

Kracht