IV De Keizer

Archetype: de vader.

Traditionele interpretatie: binnentreden, waar worden, verwezenlijking, iets bereiken, praktische vaardigheden, beroemdheid, scheppen van orde, stabiele fase. Verstarring, neiging tot overdrijven, onrijpheid, onvermogen om consequent op te treden.

Waite heeft de Keizer afgebeeld als de patriarch; de ontwaakte mens. De Keizer is het prototype van het rationele principe, van de logos, de wetten van het verstand, de beschaving.

De Keizer schept orde, zekerheid en stabiliteit; kenmerken zijn structuur, orde, regelen, realisme, objectiviteit en verantwoordelijkheid. Heerschappij van de geest over de natuur. Als schaduwzijde kunnen optrede: de wrede, meedogenloze, strenge vader; zelfverheerlijking; perfectionisme; intelligentie zonder intuïtie; rationaliteit als gevangenis; verstarring.

Ivan de Grote
Op de Russische tarot staat Ivan de Grote afgebeeld, echtgenoot van Zoë. Hij was de eerste die de titel ‘Tsaar van heel Rusland’ droeg. Onder hem kreeg het woord tsaar de betekenis van ‘een door God gegeven recht om te regeren’. Hij heeft de chapka Monomakha op zijn hoofd, een kroon die het teken is van zijn politieke positie, als erfgenaam van het Byzantijnse keizerrijk. Hij consolideerde zijn positie zowel door diplomatie als door macht, en niet door wreedheid. Hij bracht orde in een gedesorganiseerd land, en maakte Moskou tot een koninklijke stad.

Ivan de Grote had de karaktertrekken van de tarot-Keizer: vol kracht, zelfvertrouwen, leiderschap, originaliteit, mannelijkheid, en gevoel voor orde. Hij is een goed voorbeeld van het archetype van de vader of van een autoriteit.

De Keizer vertegenwoordigt de animus, die regels van belang vindt, een wil tot bevelen creëert, en een bron is voor zowel energie als agressie. Het tafereel van Sint Joris en de draak is in het hout van de troon gesneden: Sint Joris overwint de draak, als teken dat kracht en goedheid verenigd zijn in de held die overwint.
Sint Joris is een symbool van de Keizer. Zie ook: Archetypen

Op de troon zit een wat bazige, afstandelijke man; hij kijkt wat zuinigjes voor zich uit. Hij is de bestuurder, degene die besluiten neemt, en daar ook de verantwoordelijkheid voor wil dragen en de consequenties uit trekt. Hij zal niet snel opzij gaan voor gevoelens. Hij lijkt wat zakelijk en hard. Hij zal argumenten eerst rationeel wegen, en niet meteen impulsief reageren. Hij kent een zekere mate van distantie, en ook een behoorlijk zelfvertrouwen. Hij zal zich niet gauw van de wijs laten maken. Sterk en afstandelijk.

 

De Keizer op de Crowley-tarot is de op wijsheid gegronde autoriteit, die zijn kracht in dienst stelt van de verandering, het vernieuwende. (‘Een succesvol ondernemer’) Het gaat om een kracht die het leven beschermt en in stand houdt. De keizer is bereid zichzelf op te offeren voor het welzijn van het geheel, als een goed vader. Hij belichaamt op een natuurlijke wijze de materialisatie van de geest van leiding, de kosmische wet van het zich ontwikkelende leven, de zich voortdurend veranderende stroom van Tao.
De keizer is een andere figuur dan de conservatief despoot die zich verzet tegen de veranderende stroom, omdat hij bang is zijn eigen positie te verliezen. De autoritaire heerser is er op uit de bestaande structuren en de eigen machtspositie zeker te stellen. Hij heeft niet het belang van het geheel op het oog. Elke tegenspraak wordt angstig in de kiem gesmoord. Vroeger of later komt zijn heerschappij ten val.

Uitnodiging: ontwikkel je leidinggevende kwaliteiten in dienst van degenen over wie je bent gesteld. Vertrouw op je kracht.

De Hiërophant