V De Hiërophant (de Hogepriester)

Archetype: de heilige.
Traditionele interpretatie: ‘beschermkaart’, aanzien, loyaliteit, organisatorische talenten, erkenning. Gezondheidsproblemen, besluiteloosheid, nalatigheid.

In archetypische zin vertegenwoordigt hij de ontwikkeling van interne controle als tegenhanger van externe controle (de Keizer). De Hiërophant is de kant van de animus die de onbewuste en de bewuste wil verbindt, zoals de paus menselijkheid met God verbindt (pontifex = brug).

De Hogepriester is het symbool van de vertegenwoordiger van God op aarde; de brug tussen God en het mensdom; de representant van het geestelijk gezag. Hij is de vertegenwoordiger van het geloofsniveau, van de subjectiviteit tegenover de objectiviteit van de Keizer. Hij draagt in zich de kenmerken van de identiteit van de groep, inclusief de regels, conventies en rituelen.

In de beginperiode van de tarot was dit de paus. Daarna is hij een algemeen religieus figuur geworden. De kaart werd vernoemd tot Hiërophant, met als betekenis: ‘degene die heilige dingen openbaart’.

Prins Vladimir van Kiev
In de Russische tarot wordt de Hiërophant gepersonifieerd door Prins Vladimir van Kiev (geb. 956), kleinzoon van Olga (zie: de Hogepriesteres). Na Olga bleef er nog heidendom in het Russische Rijk. Prins Vladimir onderzocht welke godsdienst nuttig zou kunnen zijn om zijn volk te verenigen, het moest een monotheïstische godsdienst zijn. Hij nam zijn grootmoeders geloof aan, dat van de Grieks-orthodoxe kerk, door wiens schoonheid van kerken en liturgieën hij was getroffen.

Nadat hij eenmaal zijn Christelijke missie had gevonden, nam hij deze taak serieus. Hij gaf bevel tot massadoop, bouwde kerken, importeerde iconen. Ook bracht hij het nieuwe geloof in praktijk door goede daden te doen. Hij werd bekend om zijn liefdadigheid en werd Vladimir de Goede genoemd. In de dertiende eeuw werd hij heilig verklaard. Op de tarotkaart draagt hij het liturgisch gewaad van een patriarch, gekroond met de bisschopsmijter, met twee cherubijnen om hem heen. Op zijn borst bevindt zich een icoon met de Maagd en het Kind. De twee knielende figuren van bijv. de Wait-tarot zijn afwezig.

De panelen van zijn gewaad bevatten portretten van heiligen en scènes uit het leven van Christus, alles ter ere van de glorie van God. De Hiërophant is het symbool van wijsheid, mededogen, weldoener, geduld. Hij is het symbool van de georganiseerde religie, en van priesterschap in het algemeen, inclusief vroomheid, trouw,  zelfdiscipline en toewijding. Hij kan ook verbonden worden met onderwijzen, en met kennis (knowledge, ‘weten’). Schaduwkanten zijn rigiditeit, fanatisme, bekrompenheid, of een destructieve vorm van tè goed zijn.

De heilige Vladimir, Groot Prins van Kiev, laat het vitale verband in de Russische cultuur zien tussen spiritueel leven en actieve deelname aan de wereld.

De Hiërophant is in de Russische tarot een eerbiedwaardige oude man; met een ingetogen wijze blik zit hij op de troon. Hij draagt een innerlijk weten in zich, een innerlijke wijsheid, die verder draagt dan de rationaliteit van het moment. Zijn verstand is er ook, maar hij laat primair zijn intuïtie, zijn gevoel, zijn spiritualiteit spreken. Tegelijk blijft hij vatbaar voor rationele zaken. Hij kijkt verder dan het hier en nu, en vanwege religieus-bestuurlijke redenen moet hij wel eens onaangename besluiten nemen. Dat doet hij dan ook, neemt en de verantwoordelijkheid voor de consequenties. Dit is nodig voor de goede zaak, lijkt hij dan te denken. Terwijl de besluiten in menselijk opzicht onaangenaam kunnen zijn.

Op de Crowley-tarot staat de spirituele meester, de ingewijde, de verlichte. Voor de Hiërophant staat een met zwaard en maansikkel uitgeruste vrouw (Venus). Wijsheid en gevoelens zijn in evenwicht, het mannelijke en het vrouwelijke zijn verenigd. Het resultaat is het kind Horus, afgebeeld in de vijfpuntige ster op de borst. Het kind is naakt, onbeschut, kwetsbaar, vol openheid en vertrouwen in het bestaan. Zijn natuurlijkheid is een uitdrukking van echte wijsheid. De trekken van de spirituele gids verenigen zich met kinderlijke onschuld. De afbeelding doet denken aan Jozef, Maria en het kind Jezus in de stal.

Uitnodiging: er is slechts één boodschap van belang: de boodschap van mijn eigen hart. Misschien is er een spirituele meester die kan helpen om die eigen stem te kunnen horen.

Volgende kaart: De Geliefden