Hoe de 'regels' uit de Vadan tot steun kunnen zijn.


Het is in het dagelijks leven soms niet eenvoudig om de Soefi idealen van liefde, harmonie en schoonheid in praktijk te brengen. Wat is je referentiekader bij het ethisch handelen?
Als hulp daarbij zijn er bij het Soefisme regels opgesteld, ijzeren, koperen, zilveren en gouden regels.
Die regels komen niet van een externe autoriteitsfiguur, maar het is de bedoeling dat je in gesprek gaat met je eigen geweten.


Dit is het overzicht van de Regels uit de Vadan, opgesteld door Hazrat Inayat Khan en van commentaar voorzien door Pir Zia.

IJzeren regels
Mijn nauwgezet zelf:
1. Doe je niet anders voor, dan je bent.
2. Spreek niet ten nadeel van anderen in hun afwezigheid.
3. Trek geen voordeel uit iemands onwetendheid.
4. Ga niet prat op je goede daden.
5. Maak geen aanspraak op wat een ander toebehoort.
6. Doe anderen geen verwijten, opdat je hen niet in hun fouten versterkt.
7. Spaar jezelf niet in het werk, dat je tot stand moet brengen.
8. Verleen je diensten getrouwelijk aan allen, die ze nodig hebben.
9. Zoek jezelf niet te bevoordelen, door een ander in verlegenheid te brengen.
10. Benadeel niemand terwille van je eigen voordeel.

Koperen regels
Mijn nauwgezet zelf:
1. Beschouw je verantwoordelijkheid als heilig.
2. Wees beleefd tegen een ieder.
3. Doe niets, waardoor je geweten zich schuldig zou voelen.
4. Strek willig je hulp uit tot hen, die in nood zijn.
5. Zie niet neer op hen, die tot jou opzien.
6. Oordeel een ander niet naar je eigen wet.
7. Draag je ergste vijand geen kwaad hart toe.
8. Gebruik je invloed niet, om iemand iets verkeerds te laten doen.
9. Heb tegen niemand een vooroordeel.
10. Toon in al je doen en laten betrouwbaar te zijn.

Zilveren regels
Mijn nauwgezet zelf:
1. Houd de plicht even heilig als de godsdienst.
2. Wees te allen tijde tactvol.
3. Geef de mensen de juiste plaats in je waardering.
4. Tracht voor een ander niet meer te zijn, dan van je verwacht wordt.
5. Ontzie de gevoelens van iedere ziel.
6. Daag niemand uit, die je gelijke niet is.
7. Maak geen vertoon van je edelmoedigheid.
8. Vraag geen gunst van hen, die jou haar niet willen geven.
9. Treed je tekortkomingen tegemoet met het zwaard van zelfrespect.
10. Laat je niet door tegenspoed naar beneden halen.

Gouden regels
Mijn nauwgezet zelf:
1. Wees je beginselen trouw in voorspoed en in tegenspoed.
2. Wees sterk in je geloof temidden van ‘s levens verzoekingen en beproevingen.
3. Bewaar het geheim van vrienden als je heiligste pand.
4. Wees standvastig in je liefde.
5. Breek je erewoord niet, wat er ook gebeuren moge.
6. Ga onder alle omstandigheden de wereld met een glimlach tegemoet.
7. Wanneer jij iets bezit, denk dan aan hem, die het ontbeert.
8. Houd je eer op tot elke prijs.
9. Houd je ideaal hoog onder alle omstandigheden.
10. Veronachtzaam hen niet, die van jou afhankelijk zijn.

Vervolg 

In de oorsponkelijke Engelstalige brontekst luiden de regels als volgt:
IRON RULES
My conscientious self:
Make no false claims.
Speak not against others in their absence.
Do not take advantage of a person's ignorance.
Do not boast of your good deeds.
Do not claim that which belongs to another.
Do not reproach others, making them firm in their faults.
Do not spare yourself in the work which you must accomplish.
Render your services faithfully to all who require them.
Seek not profit by putting someone in straits.
Harm no one for your own benefit.

 
COPPER RULES
My conscientious self:
Consider your responsibility sacred.
Be polite to all.
Do nothing which will make your conscience feel guilty.
Extend your help willingly to those in need.
Do not look down upon the one who looks up to you.
Judge not another by your own law.
Bear no malice against your worst enemy.
Influence no one to do wrong.
Be prejudiced against no one.
Prove trustworthy in all your dealings.

 
SILVER RULES
My conscientious self:
Consider duty as sacred as religion.
Use tact on all occasions.
Place people rightly in your estimation.
Be no more to anyone than you are expected to be.
Have regard for the feelings of every soul.
Do not challenge anyone who is not your equal.
Do not make a show of your generosity.
Do not ask a favor of those who will not grant it you.
Meet your shortcomings with a sword of self-respect.
Let not your spirit be humbled in adversity.

 
GOLDEN RULES
My conscientious self:
Keep to your principles in prosperity as well as in adversity.
Be firm in faith through life's tests and trials.
Guard the secrets of friends as your most sacred trust.
Observe constancy in love.
Break not your word of honor whatever may befall.
Meet the world with smiles in all conditions of life.
When you possess something, think of the one who does not possess it.
Uphold your honor at any cost.
Hold your ideal high in all circumstances.
Do not neglect those who depend upon you

.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------